THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Kích để tải về tài liệu  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017 (1/4/2017)
- Biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (1/4/2017)
- Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2017 (1/4/2017)
- Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. (7/3/2017)
- Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (7/3/2017)
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (7/3/2017)
- Quy chế biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2017. (7/3/2017)
- Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành - quản lý của HĐQT công ty năm 2016. Định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2017 - 2019. (7/3/2017)
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoach SXKD năm 2017. (7/3/2017)
- Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát. (7/3/2017)
- Tờ trình đại hội đồng cổ đông năm 2017. (7/3/2017)
- Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ công ty. (7/3/2017)
- Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016. (7/3/2017)
- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
- Ngày đăng ký cuối cùng họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 


  BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TINN

- Thông báo nhận cổ tức bằng tiền (04/5/2017)
-
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 (3/4/2017)
-
Thông báo nhận cổ tức bằng tiền (10/5/2016)
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015 (8/4/2016)

- Báo cáo tình hình quản trị công ty - Năm 2015 (26/1/2016)
- Công bố: Ký hợp đồng kiểm toán và Báo cáo tài chính 2015 (31/12/2015)
- Thay đổi nhân sự chủ chốt (5/10/2015)
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (22/07/2015)
Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 (22/07/2015)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (12/6/2015)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (2/6/2015)
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
-
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
- CÔNG BỐ TT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH
- Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu
 


  LIÊN HỆ

 
 Cổ đông, nhà đầu tư và các đơn vị, cá nhân cần trao đổi thông tin về công tác Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư của VINEXAD xin vui lòng liên hệ:

 

- Phòng Quản trị nhân sự, Tầng 5, Công ty Vinexad, Số 9, Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 043.8255546 (Ext: 440). Fax: 043.8255556
- Email: thuynga@vinexad.com.vn
 


Busyness
giaithuong
hxfairs
arti
chapcanhthuonghieu
vietnamtradefairs
busy