Một số hình ảnh - Triển Lãm Quốc Tế Nhượng Quyền Thương Hiệu & Ngành Bán Lẻ 2018