Một số hình ảnh - Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược thường niên lần thứ 24 tại Hà Nội